شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۱۵۸۴۷

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۱۵۸۴۷

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۱۵۸۴۷

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ

پیرو بند ۱ بخشنامه شماره ۹۸/۱۳۱۹۸۹۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ معاونت محترم فنی و امور گمرکی و حسب مفاد بند ۵ صورتجلسه شماره ۲۲۱۳۹۸/م/۹۹ مورخ ۹۹/۰۳/۱۹ ستاد تنظیم بازار از ابتدای سال ۱۳۹۹ صرفا کالاهای ( ۱- ذرت دامی ۲- جو ۳- کنجاله سویا ۴- دانه های روغنی ( سویا-کلزا) ۵- روغن خام (سویا-پالم-کلزا و آفتابگردان) کماکان مشمول گروه یک کالایی و تخصیص ارز دولتی می باشد که ارزش آن کالاها نیز در زمان صدور ثبت سفارش در کارگروه نظارت و تخصیص ارز تعیین و در بانک اطلاعات ارزش tsc ثبت می گردد.( در زمان انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای فوق الذکر ، بررسی و مطابقت ارزش بر اساس شناسه های مندرج در بانک اطلاعات ارزش از سوی گمرکات اجرایی الزامی است.) و سایر کالاهای موضوع بخشنامه پیش گفت شامل ( ۱- گندم انسانی ۲-شکر خام ۳- برنج سفید ۴- برنج قهوه ای ۵-گوشت مرغ ۶- تخم مرغ خوراکی ) از ابتدای سال ۱۳۹۹ از گروه یک به ۲ کالایی تغییر یافته و مشمول تخصیص ارز دولتی و مصوبات گروه نظارت و تخصیص ارز نمی باشد و به استناد مفاد بند ۵ صورتجلسه شماره ۲۲۱۳۹۸/م/۹۹ مورخ ۹۹/۰۳/۱۹ ستاد تنظیم بازار گمرک می بایست مطابق با مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و آیین نامه مربوطه راسا نسبت به بررسی و تعیین ارزش کالاهای مذکور اقدام نماید.

لذا خواهشمند است به جهت صیانت از منابع ارزی کشور و جلوگیری از تضییع حقوق دولت دستور فرمایید منبعد ارزش کالاهای مذکور ( ۱- گندم انسانی ۲-شکر خام ۳- برنج سفید ۴- برنج قهوه ای ۵-گوشت مرغ ۶- تخم مرغ خوراکی ) را به استناد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون امور گمرکی و مواد ۱۰ الی ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور و شناسه های موجود در بانک اطلاعات ارزش ،رسیدگی و همچنین کلیه اظهار نامه های ترخیص شده از ابتدای سال جاری ( ۱۴۰۰) را مورد بازبینی قرارداده و در صورت وجود اختلاف با رعایت تبصره ۵ ماده ۱۴۴ و تبصره ۲ ماده ۱۴۶ ق . ا . گ و اخذ حق رسیدگی به صورت سپرده و درج اطلاعات در سامانه کمیسیون ها و اخذ شناسه مربوطه جهت ارجاع پرونده به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر به این دفتر ارسال نمایند.

بدیهی است مسئولیت حسن اجرای مفاد این دستور العمل بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود.

بهروز ایمانی / مدیر کل دفتر ارزش

نحوه بررسی و تعیین ارزش کالاهای اساسی گروه کالایی یک و اقلام مورد شمول و تغییرات آن در طی سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید