بخشنامه 1400/1681114

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: 1400/1681114

تاریخ بخشنامه: 1400/12/07

ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی

با عنایت به استعلام گمرکات اجرایی در خصوص نحوه رسیدگی به ارزش کشنده های مستعمل وارداتی و مشکلات پیش آمده، ضمن لغو بخشنامه این دفتر به شماره 1400/1184422 مورخ 1400/09/06 رسیدگی به ارزش خودروهای مستعمل وارداتی باید با رعایت موارد زیر بعمل آید:

  1. در کلیه موارد ارزش خودروهای مستعمل بر طبق تبصره 8قانون خودرو مصوب 1371 برمبنایارزش نوع سال ساخت تعیین و حقوق ورودی آنها دریافت خواهد شد.
  2. با عنایت به اخذ حقوق ورودی خودروهای مستعمل برمبنای ارزش نوع سال ساخت، خودروهامستعمل مشمول اعمال جریمه موضوع تبصره ذیل ماده 108 قانون امور گمرکی نخواهند شد.
  3. و…

ارزش کشنده های مستعمل وارداتی

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید