بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۰۲۹۳۳

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۰۲۹۳۳

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

خطاب به کلیه گمرکات اجرایی

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ

به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۴۳۲۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ به انضمام سوابق مربوطه  به شماره های ۹۴/۲۱۰/۲۸۴۰۹ مورخ ۹۴/۰۵/۱۱ و ۹۳/۱۰/۲۵۴۶۹ مورخ ۹۳/۰۵/۱۴ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص نحوه ی تعیین تکلیف مقدار باقیمانده اقلام ورود موقت برای پردازش ( موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی) تا سقف ۳٪ ( سه درصد) ارسال می گردد و به آگاهی می رساند:با توجه به مفاد نامه های موصوف در صورت انجام حداقل ۹۷ درصد تعهدات صادراتی از محل پروانه های ورود موقت موضوع ماده ۵۱ قانون امور گمرکی ( با در نظر گرفتن مفاد ماده ۸۴ آیین نامه و بند های ۹-۲ و ۹-۳ شیوه نامه ابلاغی برای ورود موقت به شماره ۱۶۹/۹۷/۴۳۰۸۵۸ مورخ ۹۷/۰۴/۱۶ و احتساب ضایعات مربوطه، اختتام پرونده و تسویه نهایی پروانه ورود موقت بعد از پرداخت حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلقه وفق ضوابط و مقررات جاری برای مقدار باقیمانده ( صرفا تا میزان سه درصد وزنی پروانه)و بدون نیاز به اخذ مجوز ثبت سفارش از محل مصوبات کارگروه مزبور با رعایت سایر مقررات و تشریفات امکان پذیر می باشد.

بدیهی است وفق ماده ۱۲۷ قانون امور گمرکی مجوزهای لازم منجمله بهداشت و استاندارد بایستی در زمان انجام تشریفات ورود موقت اخذ شده باشدو صدور مجوز از سوی سازمان همجوار مشروط به انجام صادرات نشده باشد. همچنین ضایعات حاصله در فرایند تولید نیز از حیث قابلیت مصرف در سایر صنایع ( بر اساس کیل مصرف ابلاغی توسط این دفتر) وفق مفاد تبصره ۲ ماده ۸۶ آیین نامه قبل از تسویه نهایی تعیین تکلیف گردد.

علی اکبر شادمانی/ مدیر کل دفتر صادرات

نحوه تعیین تکلیف باقی مانده اقلام ورود موقت برای پردازش تا سقف ۳ درصد

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید