قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

 

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را به دولت ابلاغ کرد.

تاریخ : 1401/01/20

شماره نامه:11/2307-26

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده 1– متن زیر عنوان تبصره به بند «ج» ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1392/10/3 الحاق می شود:

تبصره- هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا شایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور و یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

ماده 2- در بند «خ» ماده (1) قانون، عبارت «هزینه حمل و نقل و» حذف می شود.

ماده3- بند«ز» ماده (1) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:

ز- اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد، وزن با سایر خصوصیات با محموله مکشوفه (اعم از فیزیکی یا سندی) یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

تبصره 1- علاوه بر مواردی که در بندهای«ج»و«ح» ماده (113) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می شود، وجود هرگونه کالای اضافی هم نام یا هم نوع به میزان بیش از پانزده درصد(15%) در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن یا حجم همراه کالای اظهارشده نیز قاچاق محسوب می شود. مغایرت پانزده درصد(15%) یا کمتر از آن قبل از ترخیص، درصورتی که کالا ممنوع نبوده و به موجب این قانون یا قوانین دیگر قاچاق محسوب نشود، حسب مورد مشمول حداکثر ضمانت اجرای مقرر در ماده (108) یا ماده (110) قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/23 و اصلاح بعدی آن است.

تبصره2- میزان مغایرت تا پانزده درصد (15%) موضوع تبصره(1) بند«ز» صرفا در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می شود.

تبصره3- در خصوص کالای اضافی غیر هم نوع یا غیر هم نام، هرگونه مغایرت به هرنحو، از قبیل تعداد یا وزن یا جنس، چه قبل و چه بعد از ترخیص، قاچاق محسوب می شود. کالای اضافی در این قانون و قانون امور گمرکی، اعم از آن است که محموله مکشوفه به میزان واحد کالای مندرج در اظهارنامه باشد یا نباشد.

قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

منبع: خبرگزاری ایسنا

Rate this post

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید