واحد های مستقر در شرکت

نوشته شده توسط مدیریت وب سایت
دسته‌بندی:

واحد تعرفه :

مسئولیت تعیین تعرفـه مناسب کـالاهای وارداتی بر اساس سیستم هماهنگ شده توصیف و کـدگذاری کــالا وبا استناد به سوابق موجود را برعهده دارد.

واحد ارزش :

این واحد با توجه به شیوه های استنباطی موجــود در آئین نامه اجرائی قانون امـــور گمرکی و با استناد بــه سوابق موجود اقدام به تعیین ارزش تحقیقی کالاهای وارده می نماید.

واحد بازرگانی :

این واحـد مسئـولیت اخـذ مجوزهـای قـانونی براساس قـــانون مقررات صـادرات و واردات بـــرای کالاهای وارده قبل از ورود کالا را برعهده دارد.

واحد ترخیص :

این واحد بـا در اختیــــار داشتن کـادری مجرب و کارآمـــد ، مسئولیت انجــام کلیه عملیات گمرکی اعــم از واردات و صــادرات از کلیه گمرکات را برعهده دارد.

واحد بازبینی :

این واحد به منظور دست یابی به اهداف ذیل ایجاد گردیده است.

الف : استرداد اضافه پرداختی های احتمالی قبل از مرور زمان تعیین شده.

ب : رفع به موقع تعهدات سپرده شده در جریان ترخیص.

ج : بررسی کسر پرداختی های احتمالی اعلام شده از سوی گمرک.

د : استرداد سپرده های گمرکی قبل از واریز به حساب در آمدهای قطعی گمرکی.

واحد مشاوره در خرید و ترانسفر کالا از چین:

 این واحد مسئولیت پــاسخگویی به برخی از سوالات احتمــالی پیش از خریــد و ارائـه مشاوره در خرید کالا در جهت کاهش هزینه های گمرکی و ترانسفر کالا از کشور چین را برعهده دارد.

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید