بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۸۰۶۵۷

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۸۰۶۵۷
تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
خطاب به ناظرین، مدیران کل، مدیران و روسای گمرکات اجرایی

با سلام
پیرو بخشنامه های متعدد منتهی به بخشنامه شماره ٢٥٤٧٤٧/١٤٠٠ مورخ ٢٨/٠٢/١٤٠٠ با توجه به اینکه نقش نظارت وکنترلی مدیران برای انجام وظایف قانونی ناشی از بخش یازدهم قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی آن، اهمیت زیادی دارد و نظارت بر انجام صحیح تشریفات گمرکی از وظایف مستقیم مدیر گمرک ( ناظر گمرکات ، مدیرکل ، و یا مدیر و رئیس گمرک ) است و بازبینی و حسابرسی به عنوان یکی از بخشهای نظارتی مستقیماً زیر نظر مدیرگمرک می باشد. بنابراین لازم است ناظرین ، مدیران کل و مدیران هر استان و یا گمرک اجرائی علاوه بر رعایت بخشنامه های مربوطه، موارد زیر را نیز مورد توجه قرار داده و مستقیماً درنظارت وکنترل تشریفات گمرکی بخصوص بعد از ترخیص کالا در جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت، برنامه ریزی و اقدامات لازم را انجام دهند.
١) با توجه به اینکه طبق درخواست گمرکات انجام فرآیند بازبینی ، توسط کارشناسان همان گمرک انجام می شود لذا لازم است بمنظور جلو گیری از انباشت اظهارنامه ها واسناد درکارتابل کارشناسان ومسئولین بازبینی در سامانه ،و جلوگیری از تطویل رسیدگی در انجام فرآیند بازبینی ونیز جلو گیری از شمول مرور زمان موضوع ماده ١۳٥ ق ا گ، ضمن بکار گیری کارشناسان بازبینی و حسابرسی حداقل به تعداد پست های سازمانی مصوب هر گمرک درواحد بازبینی و حسابرسی، در صورت نیاز تعداد بیشتری از کارشناسان از محل سایر پستها برای نظارت و کنترل بهتر به کارگیری نمایند.
٢) لازمست بمنظور نظارت برعملکرد کارشناسان ، بصورت ماهیانه عملکرد کیفی وکمی کارشناسان وسایر پرسنل شاغل درواحد بازبینی کنترل و نقاط ضعف و قوت عملکردی این بخش احصاء وآسیب های احتمالی موجود رفع تا ازطریق توسعه نظارت وکنترل درتشریفات گمرکی عملکرد زیر مجموعه بهینه شود . ضمناً لازم است سوابق برگزاری جلسات ونتایج مربوطه برای استفاده در مطالعات آسیب شناسی و بررسی عملکرد گمرکات به این دفترارسال گردد.
۳) لازمست مطالبه نامه ها با رعایت مواد قانونی از جمله مفاد ماده ١۳٧ ق.ا.گ وبخصوص تبصره(٢ (آن صادر شده ودلایل ومستندات صدور مطالبه نامه ومبلغ آن بطور صحیح درج گردد.
٤) درمواردیکه رسیدگی به اظهارنامه ها منجر به صدور اخطار قطع مرور زمان می شود، لازمست بلافاصله پس از صدور اقدامات تکمیلی لازم برای حصول نتیجه نهایی و عندالزوم صدور مطالبه نامه کسر دریافتی انجام تا از اطاله رسیدگی ها و نیز عدم پیگیری پرونده ها جلوگیری شود.
٥) با توجه به انجام امور بازبینی در گمرکات اجرائی مرتبط چنانچه پیشنهاد و یا انتقادی جهت بهبود عملکرد جریان بازبینی و حسابرسی و بخصوص پس از انجام بازبینی توسط کارشناسان گمرک اجرائی دارندبه طور مشخص و ترجیحا همراه با راهکار پیشنهادی ، اعلام نمایند.
نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده بالاترین مقام و نیزمسئول بازبینی ان گمرک خواهد بود.

علیرضا صدری خواه/ مدیر کل دفتر بازبینی و حسابرسی

لزوم نظارت و کنترل بر بازبینی اظهارنامه ها و نظارت بر عملکرد کیفی و کمی کارشناسان واحد بازبینی توسط مدیران گمرکات اجرایی

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید