بخشنامه گمرکی شماره ۱۴۰۰/۳۹۷۴۳۴

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

بخشنامه گمرکی شماره ۱۴۰۰/۳۹۷۴۳۴

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۳۹۷۴۳۴

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

خطاب به ناظرین، مدیران کل و مدیران محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ

پیرو بخشنامه های صادره منتهی به بخشنامۀ شمارۀ 293485‏/73‏/40 مورخ 5‏/3‏/1398  و در اجرای جزء 2 بند(ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشورمصوب (1394) مجلس شورای اسلامی و جزء (2) بند (ب) مصوبات چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع نامه شمارۀ 30622‏/80 مورخ 1‏/3‏/1400 هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت اموراقتصادی و دارایی ( تصویر پیوست ) و  به منظور بهبود فضای کسب‌وکار و در راستای تسهیل تجارت خارجی نظر بر اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف گردیده است نسبت به تسهیل و رفع موانع واردات نهاده های تولید (مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی) با برقراری امکان ترخیص کالا به صورت درصدی (با استفاده از ظرفیت مادۀ 7 قانون امور گمرکی) برای تأمین حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده اقدام نماید، اعلام می دارد  :

1) گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر براساس پروانه بهره برداری اقدام نموده و نسبت به ترخیص مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات ، تجهیزات و لوازم یدکی، بنام واحد مربوطه و صرفاً با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه، با رعایت شرایط مقرر در این دستور العمل، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر نمایند؛

2) تعیین وتشخیص واحدهای تولیدی معتبر و مواد اولیه و قطعات مورد نیاز در واحدهای تولیدی براساس پروانه تأسیس و یا بهره‌برداری صورت می پذیرد؛

3) حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات و نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقۀ پرداخت حقوق ورودی، شش (6) ماه است، بطوری که از تاریخ 15‏/11‏/1400 تجاوز ننماید؛

4) ترخیص درصدی کالا صرفاً جهت کالاهای وارداتی توسط واحدهای تولیدی که در خط تولید یا در محصول تولیدشده در واحدهای مزبور مورد استفاده قرار می‌گیرد و رأساً توسط واحدهای تولیدی مزبور وارد می‌شوند تعلق می‌گیرد؛

5) تنظیم اظهارنامه به میزان کل کالا (پس از اخذ و ارائه کد رهگیری‌ بانک مربوطه و بارگذاری اصل اسناد) و بدون اخذ حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده صورت می‌پذیرد.
تبصره :چنانچه ردیف تعرفۀ کالا جزو لیست اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ترخیص درصدی موضوع مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت باشد ارائه کدرهگیری بانک جهت استفاده از تسهیلات ترخیص نسیه نیز الزامی نمی باشد؛

6) در صورتی که محموله‌های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش مشابه باشند گمرک می‌تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی‏‏‏- در صورت تکافوی حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده و سایر وجوه متعلقه‏‏‏- در گمرک نگهداری و محموله‌های دیگر را به صورت نسیه ترخیص نمایند؛

7) متقاضی استفاده از تسهیلات ترخیص کالا بصورت نسیه ، نمی‌بایست در زمره بدهکاران موضوع ماده هفت (7) قانون امور گمرکی یا صاحبان کالای مشمول توقیف اموال توسط مراجع ذیصلاح قانونی باشد؛

8) در ترخیص درصدی هر مورد، نسبت به ترخیص حداکثر پنجاه (50%) از کالا و پروانه مربوط به اظهارنامۀ ورودی ‏- با توجه به اینکه در حال حاضر پروانه الکترونیکی صادر می‌گردد، ضمن درج کد نسیه در خانه مربوطه در سامانه؛ پروانه به عنوان پروانه گمرکی که تشریفات آن به اتمام نرسیده تلقی و در سامانه جامع امور گمرکی، تسویه نشده باقی می‌ماند‏- به نحوی که تکافوی وصول حقوق ورودی کالاهای ترخیص شده را بنماید، تا تسویه نهایی توسط ذینفع، نگهداری می‌گردد؛

9) در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، مقتضی است بقید فوریت ، گمرک محل، ضمن اجرای مواد هفت (7) و هشت (8) قانون امورگمرکی، نسبت به پیگیری در جهت رفع تعهدات تودیع نشده اقدام و مراتب را به گمرک ایران جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام نماید. بدیهی است که بعد از وصول حقوق ورودی متعلقه عملیات اجرایی مواد اشاره شده متوقف می گردد؛

10) گمرک مربوطه موظف است آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامۀ متروکه، میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار داده و نسبت به پیگیری اخذ حقوق ورودی کل کالا از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تا حصول نتیجه اقدام نمایند؛

11) هزینه‌های گمرکی و همچنین هزینه‌های متعلقه، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده به کالاهای ترخیص شده و باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک محل، برای مدتی که مجوز صادرشده و همچنین جریمه‌های متعلقه موضوع مواد (108) و (109) قانون امورگمرکی باید نقداً پرداخت گردد؛

12) بهره‌برداری همزمان از این تسهیلات با تودیع سایر تضامین وجود نداشته فلذا امکان استفاده از ضمانت‌نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالا وجود ندارد؛

13) این دستورالعمل شامل نهاده های تولید مشتمل بر: مواد اولیه، کالاهای واسطه ای، ماشین آلات، تجهیزات و لوازم یدکی مرتبط با واحد تولیدی متقاضی بوده و کالاهایی مانند: لوازم آرایشی، مبلمان، اسباب بازی، اشیاء فانتزی و تزئینی،کریستال، ظروف سرامیکی، لوستر و آباژور و…. (خصوصاً کالاهای گروههای 27 و 4) را در برنمی گیرد؛

14) گمرکاتی که در مناطق آزاد و ویژه مستقرند با توجه به صدور قبض انبار توسط سازمان های مسئول مناطق مزبور، مراتب نگهداری حداقل پنجاه درصد (50%) کالا توسط آن منطقه را به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالای مورد درخواست، خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالا نظارت کامل اعمال نماید؛

15) آمار دقیق سه ماهه کالاهایی که به شرح فوق ترخیص می‌گردد، براساس مشخصات مندرج در فرم مربوطه به طور مرتب به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه ارسال گردد تا نسبت به جمع بندی و ارسال اطلاعات مزبور به مراجع ذیربط اقدام لازم معمول گردد.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه برعهده بالاترین مقام اجرایی گمرکات اجرایی مربوطه و مسئولیت نظارت بر آن برعهدۀ ناظرین محترم حوزه های نظارت و دفتر واردات گمرک ایران می باشد.

مهرداد جمال ارونقی / معاون امور گمرکی

منبع: ippfa

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید