31
ژانویه
کالای متروکه چیست؟
دسته‌بندی:

کالای متروکه چیست ؟ مهلت نگهداری کالا در انبار های گمرکی چقدر است ؟ طبق مــاده 24 قانون امور گمرکی مــدت مجــاز نگهــداری كــالا در انبارهــاي گمركــی از تــاريخ تحويــل كــالا بــه ايــن…