باسلام

با استناد به بند ۱ مصوبه ۲۱۳شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ و تصمیمات نشست های تاریخ ۱۳۹۹/۱۲۲۴ و ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ کمیسیون موضوع ماده ۲۰ ضوابط استفاده از کانتینر های وارده به کشور و ترانزیت، سقف تعرفه دیرکرد کانتینر، میزان حداکثر سپرده نقدی و سپرده غیر نقدی به عنوان تضمین پرداخت دیرکرد احتمالی و برگشت کانتینر سالم و نحوه اجرا به شرح زیر و تعیین و از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ لازم الجرا می باشد و شامل کانتینر های ورودی و کانتینرهای صادراتی واگذار شده قبل از این تاریخ نمی گردد.

رضا نفیسی/ رئیس مرکز