بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۸۳۱۰۳

نوشته شده توسط avandhayat
دسته‌بندی:

شماره بخشنامه: ۱۴۰۰/۴۸۳۱۰۳

تاریخ بخشنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

خطاب به کلیه واحد های ستادی وگمرکات اجرایی

با سلام

پیرو بخشنامه های شماره ۹۹/۱۴۹۹۶۴۵ مورخ ۱۳۹۹/١٢/۰۴ و ۹۹/۱۵۱۴۶۸۶ مورخ ۱۳۹۹/١٢/۰۶ موضوع ضوابط صادرات شمش روی، به پیوست تصویر نامه شماره ۶۰/۹۸۴۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ مدیرکل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره ۶۰/۹۳۴۰۱ مورخ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ مدیرکل محترم دفتر صنایع معدنی آن وزارتخانه موضوع ساماندهی صادرات موضوع ارسال لیست تکمیلی صادرکنندگان مجاز شمش روی جهت اقدام وفق مفاد نامه های مزبور (صرفاً مطابق با لیست های ضمیمه و طبق تعرفه های اعلامی) و با رعایت کلیه قوانین و مقررات وضوابط جاری ارسال می گردد.

علی اکبر شادمانی / مدیر کل دفتر صادرات

ساماندهی صادرات شمش روی

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید