ترخیص کالا


ترخیص کالا از گمرک

یكی از مراحل مهم و ضروری در تجارت خارجی برای واردکنندگان و صادرکنندگان، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا های ورودی و صدوری در گمرکات کشور در سریع‌ترین زمان ممکن، با پرداخت هزینه‌های مناسب، شفاف و عدم برخورد با چالش‌های قانونی و مقرراتی و بروکراسی اداری نامناسب است …